måndag 30 november 2020

Numeriska värden November 2020

Redovisar nedan några numeriska värden för den genomlidna månaden November år 2020.

Utdelningsökning +123%
I November erhöll jag 123%  mer i kontantutdelning jämfört med motsvarande månad år 2019. Utdelningarna trillade in på mitt konto från 43 stycken olika värdepapper. Ett mycket bra utfall.

Utdelningsökning YTD +130%
Målsättningen för helåret 2020 är att dubblera (+100%) summan kontantutdelningar som trillar in på kontot jämfört med år 2019.

Målet har redan uppnåtts. Utdelningarna YTD November 2020 överstiger nu summan av utdelningarna helåret 2019 med +106,3%. 

Hälsa och Livsstil
 • Har genomfört 3 st 24h fastedagar under November. 
 • Försöker äta 1/3 av måltiderna i vegetariskt format. 
 • Lagar alltid all mat från scratch och använder mig av säsongens råvaror. 
 • Cyklar eller går till och från min arbetsplats nere på Cirkusen. 
 • Det lokala gymmet är stängt till följd av corona. Jag tränar hemma med hantlar (sk husmorsgymnastik) 2-3 ggr i veckan.

Sammanfattningsvis försöker jag kämpa på. Sakta och lite osäkert vacklar jag med trevande steg mot ljuset i tunneln. Förhoppningsvis är det inte ett Malmtåg jag möter där i slutet.

Sparkvot 62%
Sparkvoten inbegriper endast intäkt i form av lön från Cirkusen, dvs inte erhållna utdelningar. Möjligtvis ska kontantutdelningar räknas till intäktssidan.

Grad av likviditet 50,2%
Det närmar sig nu målet 50% likviditet vid utgången av 2020. Investerade medel har ökat i värde något pga finansmarknadernas fluktuationer. Buffert har därtill minskat då jag påbörjat överföringen av enbart räntebärande likvid från FIRE Year One till några utvalda fonder på en kapitalförsäkring på Avanza.

Direktavkastning Northernlights Globalfond 3,95%
En ögonblicksbild för genomsnittlig DA för samtliga ingående värdepapper i min personliga pensionsfond vid en momentan replikering dags dato. Samtliga innehav kan beskådas i vänster spalt på denna sida. Målsättningen är att ligga nära 5%. 

Här måste troligtvis en del riktade insatser genomföras för att höja DA-kvoten. Om svenska innehav återupptar sina utdelningar kommer det naturligtvis bidra positivt. 

Till viss del är det även min självvalda ambition, under de senaste 3 kvartalen, att satsa mer på utdelningstillväxt istället för hög initial direktavkastning, som nu slår igenom med full kraft när successivt stigande kurser efter den allra djupaste coronabottenkänningen nu medför en låg momentan DA. 

Ett innehav som till exempel i Mars månad inköptes till 3,8% DA har i dagsläget efter en stark kursmässig uppgång en DA runt 2,7%. Har nu ett stort antal sådana innehav i min portfölj.     

Year One pre-FIRE kvot 195%
Min avsikt är att År 1 av FIRE ska bekostas av redan tidigare fonderade medel så att jag därmed kan lägga kontantutdelningen på hög inför År 2 osv osv.

För närvarande har jag 195% av mina tomgångsomkostnader (fasta räkningar, mat, avgifter, transport etc) för det första FIRE-året fördelade på dels ett räntebärande konto (0,6 %) på Avanza samt dels i en kapitalförsäkring med några utvalda fonder.

Inser att jag här kraftigt skjuter över målet. De facto finns nu medel för att nästan klara de 2 första åren av FIRE-tillvaro utan att röra några medel i pensionsfonden Northernlights Globalfond. 

Mitt resonemang är här att det helt enkelt får fortsätta vara på det viset just nu. Har ingen kraftfull motivering kring detta. Om allt avlöper väl med fondupplägget blir det bara en mer gynnsam situation FIRE Year Three då ännu mer ackumulerade direktavkastningar kunnat återinvesteras i pensionsfonden.

Medel överförs nu varje vecka från räntebärande konto till kapitalförsäkring med nedanstående fondinnehav. Med start avses ungefär 18 November 2020, exakt inköpsdatum varierar något mellan de enskilda fonderna.

 • MS INVF US Growth A. (+5,03% sedan start) Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.
 • MS INVF Global Advantage A. (+3,00% sedan start) Största innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.
 • Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK. (+4,44% sedan start) Största innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.
 • Swedbank Robur Ny Teknik A. (+3,15% sedan start) Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox,  CD Project , Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.
 • Enter Småbolagsfond A. (+1,53% sedan start) Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter.
  


73 de Northernlightsinvestment

söndag 29 november 2020

Mina 20 största innehav

Nedan redovisas en ögonblicksbild över de 20 största innehaven i min pensionsfond Northernlights Globalfond.

Det totala antalet individuella innehav uppgår för närvarande till 184 stycken. Därutöver diverse ETFer och aktiefonder. 

Under lång tid eftersträvade jag i princip en likaviktning. Avsikten med detta var att undvika personligt färgad bias och individuell bolagsrisk. 

Som bekant är min åsikt om mig själv att jag är blott en pilkastande Apa i den finansiella Världen. Vad som helst kan hända, och händer dessutom frekvent. 

De finansiella expertkommentatorerna vid sidlinjen levererar spretande stokastiska analyser med högst varierande rekommendationer. Corona och andra svarta Svanar seglar in och landar som en panikångestframkallande filt över finansmarknaderna. 

Men jag är naturligtvis inte större idiot än att jag begriper att en del bolag förefaller stå starkare i Stormen än andra. Rötterna når djupare, de reser sig snabbare när vinden avtar. Därför tillåter jag sedan en tid tillbaka även en diversifiering avseende individuell portföljandel.

Med 184 bolag skulle en likaviktning utgöra portföljandel 0,54% per bolag (dvs andelen 1/184).


Fortum Oyj (FORTUM) Portföljandel 1,8% Fortum är verksamma inom energisektorn. Utöver tillhandahållandet av el erbjuds ett flertal energieffektiva lösningar som värmeoptimering och appar som används för att hålla koll på energiförbrukningen, samt laddarstationer för elbilar. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Espoo.

Investor B (INVE B) Portföljandel 1,7% Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.

Abbvie Inc (ABBV) Portföljandel 1,6% Abbvie är ett globalt läkemedelsbolag inriktade mot behandling av svårbehandlade sjukdomar. Bolaget fokuserar på innovationsstrategi med visionen att upptäcka och behandla sjukdomarna mer effektivare, samt att med tiden ta fram och utveckla resistenta läkemedel. Fokusområden ligger främst inom behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar. Abbvie ingick tidigare i Abbott Laboratories men blev en spin-off under 2013. Bolagets huvudkontor ligger i Chicago.

AT&T Inc (T) Portföljandel 1,3% AT & T är ett amerikanskt telekombolag. Bolaget tillhandahåller diverse produkter och tjänster som berör trådlös datakommunikation, molnbaserade lösningar, IP-baserad och satellit-tv, säkerhetstjänster, utrustning samt övriga nätverkstjänster. Verksamheten styrs via etablerade dotterbolag på global nivå. Bolaget har sitt huvudkontor i Dallas, USA. 

Kesko Oyj B (KESKOB) Portföljandel 1,3% Kesko är verksamma inom handelsbranschen. Bolaget erbjuder servicetjänster främst inriktat mot livsmedels-, bygg- och teknikbranschen. Störst kompetens återfinns inom utveckling av butikskoncept, kanalförsäljning, E-handelssidor och affärsmodeller. Majoriteten av verksamheten återfinns på den nordiska – och baltiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Castellum (CAST) Portföljandel 1,3% Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Akelius Residential Prop. D (AKEL D) Portföljandel 1,2% Akelius Residential Property är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett flertal bostadsfastigheter belägna i större städer. Störst koncentration av fastigheter återfinns runtom Skandinavien, Nordamerika samt Europa. Bolaget hyr ut fastigheter till olika hyresgäster, huvudsakligen bestående av privata aktörer. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

3M Co (MMM) Portföljandel 1,2% 3M är ett amerikanskt globalt innovationsbolag verksamma inom ett flertal olika marknader. Företagets produktportfölj är bred och inkluderar exempelvis tillbehör till hälsovården som stetoskop och elektroder. För industrin produceras tejp, slipband och tryckluftsdrivna pistoler, och för privatkunder finns produkter som block, saxar och skyddsglasögon. Huvudkontoret är beläget i St. Paul, USA.

Sampo Oyj A (SAMPO) Portföljandel 1,2% Sampo är en försäkringskoncern. Idag bedrivs verksamhet utifrån moderbolaget Sampo Plc samt dotterbolagen IF Skadeförsäkring och Mandatum Life, med vardera specialisering inom administrering, skadeförsäkring, samt riskförsäkring. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder, med störst verksamhet på den nordiska - och baltiska marknaden. Koncernen grundades ursprungligen 1909 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.

LyondellBasell Industries NV (LYB) Portföljandel 1,1% LyondellBasell Industries är ett amerikanskt tillverkningsbolag. Bolaget är idag specialiserade inom kemi-, plast- och raffinering. Produktutbudet är brett och inkluderar diverse specialiserade polymerlösningar, bränsle, kemikalier och plastprodukter för industriell användning. Störst återfinns inom Nordamerika, Europa och Asien. Bolaget bildades under 2007 när Lyondell Chemical Company förvärvades av Basell Polyolefins. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,1% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna. 

Target Corp (TGT) Portföljandel 1,0% Target är verksamma inom livsmedelsbranschen. Bolaget säljer sina produkter via ett flertal försäljningsställen samt digitala kanaler runtom den nordamerikanska marknaden. Utbudet består av livsmedel som matvaror, frysta varor, samt dryck. Inom koncernen återfinns även flera varumärken som Archer Farms, Market Pantry och Embark. Bolaget grundades ursprungligen 1902 och har sitt huvudkontor i Minneapolis, Minnesota.

Coca-Cola Co (KO) Portföljandel 1,0% Coca-Cola Company är ett multinationellt dryckesbolag. Bolaget är idag producent och återförsäljare av läsk, vatten, juice te och kaffe. De mest populära varumärken inkluderar Coca-Cola, Minute Maid, Powerade och Dasani, som idag återfinns inom samtliga globala regioner. Bolaget grundades ursprungligen 1886 och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.

Broadcom Inc (AVGO) Portföljandel 1,0% Broadcom är en designer, utvecklare och återförsäljare av halvledaranordningar. Bolagets portfölj innehåller ett brett utbud av tekniska lösningar, primärt inriktat mot områdena som berör kabelbaserad infrastruktur, trådlös kommunikation, förvaring samt övriga industritekniska områden. Produkterna används huvudsakligen i olika öretags- och datacenter, anslutningar och smartphones. Broadcom grundades 1991.

UPM-Kymmene Oyj (UPM) Portföljandel 0,9% UPM-Kymmene är verksamma inom skogsindustrin. Bolaget arbetar idag med utveckling av förnybar träbiomassa och biobränsle. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis biokemikalier, tryckmaterial, papper, samt timmer. Bolaget har verksamhet på global nivå, med störst närvaro runtom den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Europris (EPR) Portföljandel 0,9% Europris är en norsk livsmedelskedja som säljer livsmedel, kläder, fritidsutrustning och diverse föremål för hus och hem. Europris verksamhet utgår ifrån flera avdelningar, såsom logistik, ekonomi, IT, inköp, HR samt marknadsföring. Visionen är att vara en lågpriskedja genom att inkludera varorna direkt från tillverkarna till kund. Bolaget grundades 1992 och har idag sitt huvudkontor i Fredrikstad.

Bank of Nova Scotia (BNS) Portföljandel 0,9% Bank of Nova Scotia tillsammans med dotterbolag är ett bolag inom finansiell service med kontor i Nord- och Sydamerika och Asien. Banken erbjuder ekonomisk rådgivning och lösningar samt dagliga bankprodukter korthantering, check- och sparkonton, investeringar, hypotekslån mm till personer och företag. Banken grundades 1832 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.

Stora Enso Oyj R (STERV) Portföljandel 0,9% Stora Enso är en global skogsindustrikoncern. Inom koncernen återfinns produktion och utveckling av tidnings- och bokpapper, konsumentkartonger, industriförpackningar samt övriga träprodukter. Koncernen har verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa samt Nordamerika. Bolaget grundades 1998 vid sammanslagningen av Finska Enso och svenska Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. 

Nokian Renkaat Oyj (TYRES) Portföljandel 0,8% Nokian Tyres är en däcktillverkare. Bolaget levererar däck till personbilar, lastbilar och jordbruksmaskiner. Störst specialisering återfinns inom utveckling av däck specialiserade för nordiska klimatförhållanden som kräver grepp mot kyla, snö och regn. Idag innehas verksamhet och försäljning på global nivå med störst marknad inom Norden, Europa och Ryssland. Bolaget grundades 1931 och har sitt huvudkontor i Nokia.

Realty Income Corp (O) Portföljandel 0,8% Realty Income är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Bolaget fokuserar på att äga, förvalta och underhålla en portfölj av fastigheter som består av större fastighetsbestånd. Bolaget äger fastigheter runtom i hela Nordamerika och utöver huvudverksamheten erbjuds diverse finansiella tjänster. Realty Income grundades under 1969 och har sitt huvudkontor i San Diego.


73 de Northernlightsinvestment

lördag 28 november 2020

Köp och Sälj vecka 48 2020.

Nedan redovisas samtliga transaktioner för vecka 48 2020.

I mitten av veckan uppnåddes åter igen ett nytt samlat ATH i min pensionsfond Northernlights Globalfond. Samtliga innehav kan beskådas i vänster spalt här på sidan.

Detta ATH sammanföll även med att innehaven på tidigare redovisad Transferlista genomförde en liten Pamplonabegivenhet. Sälj genomfördes därmed i samtliga dessa innehav; Carnival Corp, EPR Properties, Tanger Factory samt Ralph Lauren.

Likviden från denna garagesale, i kombination med andra medel från den fortsatt stora generella likviditeten, omsattes omedelbart i andra innehav enligt nedan. Under stundom lågsniffar min likviditet nu kring 50% strecket. Målsättningen för utgången av år 2020 är just 50%.

Samtliga fonder är inköpta inom ramen för den nyupprättade Kapitalförsäkring som nu ska härbärgera mitt FIRE Year One kapital.

Det är just nu i princip varenda vecka en omfattande finansiell aktivitet som pågår i den lilla stugan vid Havet.

Slutligen önskar jag, som så många gånger förr, hävda att det känns ganska överköpt i nuläget. Det finansiella kalsongrycket har nått ett kraftigt uttänjt läge. Svårt att se hur det ska kunna nå mycket högre regioner under denna tjurrusning. Annars börjar det kännas riktigt obehagligt.


 • Investor B (INVE B). Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.
 • Castellum (CAST). Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
 • Axfood (AXFO). Axfood är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget är specialiserade inom detalj- och partihandel och inom koncernen återfinns ett flertal dagligvarukedjor, där de mer kända inkluderar Hemköp, Willys och PrisXtra. Bolaget bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Idag står den svenska marknaden för majoriteten av försäljningen. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
 • UPM-Kymmene Oyj (UPM). UPM-Kymmene är verksamma inom skogsindustrin. Bolaget arbetar idag med utveckling av förnybar träbiomassa och biobränsle. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis biokemikalier, tryckmaterial, papper, samt timmer. Bolaget har verksamhet på global nivå, med störst närvaro runtom den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
 • WP Carey Inc (WPC). W. P. Carey är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Fonden tillhandahåller långsiktiga försäljning-leaseback avtal och finansieringslösningar för företag över hela världen. Förutom sin ägda portfölj av diversifierad global fastighet förvaltar WP Carey en serie av icke-omsatta REITs. Bolaget grundades 1973 och har sitt huvudkontor i New York, New York.
 • Kesko Oyj B (KESKOB). Kesko är verksamma inom handelsbranschen. Bolaget erbjuder servicetjänster främst inriktat mot livsmedels-, bygg- och teknikbranschen. Störst kompetens återfinns inom utveckling av butikskoncept, kanalförsäljning, E-handelssidor och affärsmodeller. Majoriteten av verksamheten återfinns på den nordiska – och baltiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
 • Fortum Oyj (FORTUM). Fortum är verksamma inom energisektorn. Utöver tillhandahållandet av el erbjuds ett flertal energieffektiva lösningar som värmeoptimering och appar som används för att hålla koll på energiförbrukningen, samt laddarstationer för elbilar. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Espoo.
 • Akelius Residential Prop. D (AKEL D). Akelius Residential Property är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett flertal bostadsfastigheter belägna i större städer. Störst koncentration av fastigheter återfinns runtom Skandinavien, Nordamerika samt Europa. Bolaget hyr ut fastigheter till olika hyresgäster, huvudsakligen bestående av privata aktörer. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
 • Tele2 B (TEL2 B). Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • Cibus Nordic Real Estate (CIBUS). Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • Telia Company (TELIA). Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.
 • MS INVF US Growth A. Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.
 • MS INVF Global Advantage A. Största innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.
 • Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK. Största innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.
 • Swebank Robur Ny Teknik A. Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox,  CD Project , Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.
 • Enter Småbolagsfond A. Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter.

73 de Northernlightsinvestment

tisdag 24 november 2020

Transferlista

Har nu påbörjat planeringen av utdelningsåret 2021. Det lutar mot att Målsättningen kommer att vara +50% jämfört med årets resultat. Osäkert ännu naturligtvis vad årets utfall exakt landar på, men i skrivande stund är det +103,7% visavi helåret 2019. Återstår fortfarande storleksordningen 5 veckor av möjliga kontantutdelningar.

Behärskar ännu inte Kalkyls stringenta metod kring att exakt förutse mina utdelningar. Intresset för excellerande i excelarksanvändning är tyvärr därtill alltför ljummet. Det kan bli större, men kommer aldrig dominera mitt liv 👀

Har under året investerat en hel del kapital i svenska värdepapper som ställt in sin utdelning. Där är min förhoppning att denna successivt ska normaliseras. Har därför fortsatt att köpa in mig även efter att det kommunicerades kring den inställda utdelningen.

Däremot finns det en del innehav i min pensionsfond som ställt in utdelningarna i kombination med att jag bedömer det som högst osäkert kring när dessa återupptas. I helgen genomfördes en kartläggning, tillsammans med lite Famous Grouse, och jag sätter nu upp några av dessa på Transferlistan (se nedan) samt avser vid lämpligt tillfälle genomföra ett utbyte mot andra innehav som förhoppningsvis betalar kontantutdelning under 2021.

Observera att SÄLJ för mig är ett olustigt och sällan förekommande scenario. I princip aldrig. Trots allt är dock min pensionsfond avsedd att generera just kontinuerligt växande kontantutdelningar. Därav detta mitt obekväma men nödvändiga beslut.

Jag när även en misstanke om kraftig undermedveten påverkan att trycka på SÄLJ från den på twitter välkända och utpräglade daytradern ZeroStrategy. Han har övertygat mig om att man faktiskt kan sälja innehav och gå vidare i livet som om ingenting har hänt.... 👍 

Som grupp betraktad har nedanstående innehav ett genomsnittligt utfall om i år -39,16%. Däremot har de under den senaste månaden ökat med fantastiska +38,39%. Med beaktande av det miserabla YTD utfallet inses trivialt hur enormt kraftigt de initialt påverkades av pandemin. Fortfarande är utgången oviss, bland annat avseende när utdelningen återupptas.  

Med möjligt undantag för Ralph Lauren så lär effekterna av covid-19 fortsätta påverka en längre tid. Ralph Lauren är ett litet innehav med sina blygsamma 0,1% av pensionsfonden.

På totalen utgör detta ca 1,2% av Northernlights Globalfond. Anser mig alltså fortfarande vara en buy and hold kind of guy till 98,8%. 


 • EPR Properties (EPR)
 • Carnival Corp (CCL)
 • Tanger Factory Outlet (SKT)
 • Ralph Lauren (RL)

Reserverar mig för att transferlistan kan utökas.

73 de Northernlightsinvestment

lördag 21 november 2020

INKÖP vecka 47 2020

Veckans samtliga inköp redovisas nedan. 

Fonderna (5st) är inköpta enligt nu gällande plan för mitt FIRE Year One kapital. Har tecknat en ny Kapitalförsäkring för just detta ändamål vilken nu står och skälver av återhållen förväntan i sin startfålla. Den ska ut och dominera på the Autobahn of Growth. No speed limits whatsoever 👀

Min avsikt är här att genomföra inköp varje vecka fram till dess att samtliga medel är avsatta. 

Vid en större sättning inom något av sektorerna, där fonderna framlever sin tillvaro, trappar jag upp investeringstakten. Överväger även att avsätta i princip allt fortsatt nysparande, vilket alltså än så länge uppstår månadsvis som biprodukt av positiv Sparkvot från Lejontämjeri och Noshörningsdressyr, in i dessa fonder.

Kontinuerliga inköp av utdelande innehav till min pensionsfond Northernlights Globalfond genomförs via minskning av likviditeten. Likviditeten är fortsatt norr om 50%. 

Utöver fonder är merparten av övriga inköp framförallt inom medicin och läkemedel. Jag tar rygg på farbror Buffett. I realiteten är det helt enkelt inköp som jag missade att genomföra i den allmänna coronahysterin (ni minns säkert de brutala krigsscener som utspelades vid de svenska toapappershyllorna) under Mars månad.

BMY och MRK är nya innehav.

 • MS INVF US Growth A. Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.
 • MS INVF Global Advantage A. Största innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.
 • Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK. Största innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.
 • Swebank Robur Ny Teknik A. Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox,  CD Project , Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.
 • Enter Småbolagsfond A. Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter.
 • Lowe´s Companies Inc (LOW).  Lowe's Companies är en amerikansk återförsäljare av heminredningsprodukter. Bolaget innehar idag störst verksamhet runtom i nordamerikanska regioner. Försäljning sker huvudsakligen via fysiska butiker, där kunderna återfinns bland privata husägare, hyresgäster samt större myndigheter och institutioner, med fokus på produkter som berör konstruktion, underhåll och reparation. Lowes Company grundades 1946 och har sitt huvudkontor i Mooresville, North Carolina.
 • Bristol-Myers Squibb Co (BMY). Brystol-Myers Squibb är ett globalt biofarmaceutiskt bolag. Bolaget är inriktade mot forskning och utveckling inom flera medicinska områden, inkluderat onkologi, immunvetenskap samt hjärt-kärlsjukdomar.En stor del av verksamheten består av att upptäcka nya läkemedel för patienterna som lider av allvarliga sjukdomar. Produkterna säljs via flertalet distributionskanaler, via grossister, återförsäljare, samt direkt till sjukhus. 
 • Merck & Co Inc (MRK). Merck & Co är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling och produktion av vaccin, biologiska terapibehandlingar samt djurhälsoprodukter. Kunderna återfinns huvudsakligen bland grossister, återförsäljare, sjukhus, samt privata aktörer. Bolaget grundades ursprungligen 1917 och har sitt huvudkontor i Kenilworth, New Jersey.
 • AstraZeneca (AZN). AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsbolag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer. Utöver huvudverksamheten är bolaget även aktiva inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamma inom samtliga globala regioner och har sitt huvudkontor i Cambridge, Storbritannien.
73 de Northernlightsinvestment

onsdag 18 november 2020

Mission accomplished

Plötsligt händer det. Man uppnår slutligen ett mål. 

Idag plingade det till på kontot och kontantutdelningarna från Inter Pipeline, Abbvie, Omega Healthcare, People´s United Financial, Texas Instruments, Procter & Gamble, STAG Industrial samt NP3 Fastigheter ramlade in i samlad tropp.

 • Kontantudelningarna för år 2020 överstiger därmed dito för 2019 med 100,9 %. Målet var lite halvängsligt satt till +100%. Där ser man fördelen med att jobba med lågt satta mål. Man klarar av att uppfylla dom.
 • Därtill blev det även ATH i Northernlights Globalfond igår på morgonen.

Future´s so bright I gotta wear shades. Nä, det är den verkligen inte. Det är becksvart mörker utomhus. Inga Solglasögon idag. Det är ena jävla fjolliga Göteborgsvintrar i Norrland nuförtiden. Imorgon ska det äntligen snöa.

73 de Northernlightsinvestment

söndag 15 november 2020

INKÖP vecka 45/46 2020

Nedan redovisas de två senaste veckornas samtliga värdepapperstransaktioner. 

Sammanställningen visar faktiskt att jag frångått min investeringsplan och nära nog dubblerat inköpen under perioden. Mitt undermedvetna försöker troligtvis skapa ett bra avstamp inför det kommande pengaregnet utdelningsåret 2021. Ska ta och boka en videokonferens med Amygdala och checka av läget.

Även denna gång blev det ett nytt innehav i form av Air Products and Chemicals (APD) som välkomnas in i min globala pensionsfond. Det är en amerikansk utdelningsaristokrat som jag länge haft på mina bevakningslistor. 

Av någon outgrundlig anledning missade jag APD totalt under den stora Coronamånaden Mars då så många andra positioner initierades. Cummins, Texas Instruments, Illinois Tool Works, Lowe´s Companies, Honeywell International, 3M och Genuine Parts för att bara nämna några. Men nu tog jag alltså in en startposition och korrigerade mitt förbiseende.

Även en 1000-mila resa börjar med det första steget.


 • MS INVF US Growth A. Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.
 • Apple Inc (AAPL). Apple är ett amerikanskt data- och hemelektronikbolag. Bolaget designar och konstruerar mobiler, datorer och surfplattor. Exempel på varumärken inkluderar Macbook, Iphone, Apple TV, och Ipad. Utöver erbjuds egenutvecklade programvaror, kringutrustning, nätverkslösningar, samt tillhörande kundsupport. Produkterna säljs på global nivå, både via egna butiker, distributionskanaler, samt auktoriserade återförsäljare. Bolaget grundades ursprungligen 1976 i Cupertino, Kalifornien. 
 • Orkla (ORK). Orkla är en norsk livsmedelskoncern. Bolaget levererar förnödenheter, hälsoprodukter samt diverse rengöringsprodukter på den skandinaviska marknaden under flera olika varumärken. Verksamheten styrs dotterbolagen med vardera affärsinriktning och bolaget förfogar över ett flertal olika produktionsanläggningar. Kunderna återfinns både bland privatpersoner och företagskunder. Orkla har sitt huvudkontor i Oslo.
 • Telia Company (TELIA). Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.
 • Leggett & Platt Inc (LEG). Leggett & Platt är en designer och tillverkare av produkter för hem, kontor och industri. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis heminredning, byggutrustning samt diverse stål- och rörmaterial. Produkterna säljs under varierade varumärken på global nivå. Kunderna återfinns både bland privata aktörer samt företagskunder. Bolaget grundades ursprungligen 1883 och har sitt huvudkontor i Carhtage, Missouri.
 • Realty Income Corp (O). Realty Income är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Bolaget fokuserar på att äga, förvalta och underhålla en portfölj av fastigheter som består av större fastighetsbestånd. Bolaget äger fastigheter runtom i hela Nordamerika och utöver huvudverksamheten erbjuds diverse finansiella tjänster. Realty Income grundades under 1969 och har sitt huvudkontor i San Diego.
 • 3M Co (MMM). 3M är ett amerikanskt globalt innovationsbolag verksamma inom ett flertal olika marknader. Företagets produktportfölj är bred och inkluderar exempelvis tillbehör till hälsovården som stetoskop och elektroder. För industrin produceras tejp, slipband och tryckluftsdrivna pistoler, och för privatkunder finns produkter som block, saxar och skyddsglasögon. Huvudkontoret är beläget i St. Paul, USA.
 • Altria Group Inc (MO). Altria Group är en amerikansk producent av tobaksvaror. Inom koncernen återfinns ett flertal kända varumärken som Marlboro och Black & Mild, där verksamheten styrs utifrån flertalet bolag med vardera affärsinriktning. Verksamhet innehas på global nivå, via egna produktionsanläggningar och distributörer. Utöver huvudverksamheten som består av produktion av tobaksvaror erbjuds även bryggeriprodukter samt vin.
 • Abbvie Inc (ABBV). Abbvie är ett globalt läkemedelsbolag inriktade mot behandling av svårbehandlade sjukdomar. Bolaget fokuserar på innovationsstrategi med visionen att upptäcka och behandla sjukdomarna mer effektivare, samt att med tiden ta fram och utveckla resistenta läkemedel. Fokusområden ligger främst inom behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar. Abbvie ingick tidigare i Abbott Laboratories men blev en spin-off under 2013. Bolagets huvudkontor ligger i Chicago.
 • Akelius Residential Prop.D (AKEL D). Akelius Residential Property är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett flertal bostadsfastigheter belägna i större städer. Störst koncentration av fastigheter återfinns runtom Skandinavien, Nordamerika samt Europa. Bolaget hyr ut fastigheter till olika hyresgäster, huvudsakligen bestående av privata aktörer. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
 • HanesBrands Inc (HBI). HanesBrands är verksamma inom detaljhandeln. Bolaget erbjuder idag ett brett utbud av kläder som vidaresäljs under varierande varumärken som Hanes, Champion, Playtex och Wonderbra. Exempel på produkter inkluderar BH-ar, trosor, byxor, strumpor, T-shirts och kläder för sportaktivitet. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika, Europa och Asien. Bolaget grundades 1901 och har huvudkontor i Winston-Salem, North Carolina.
 • Axfood (AXFO). Axfood är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget är specialiserade inom detalj- och partihandel och inom koncernen återfinns ett flertal dagligvarukedjor, där de mer kända inkluderar Hemköp, Willys och PrisXtra. Bolaget bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Idag står den svenska marknaden för majoriteten av försäljningen. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
 • Kungsleden (KLED). Kungsleden är ett fastighetsbolag. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner runtom i Sverige och att leverera totalavkastning till aktieägarna. Fastighetsbeståndet består av lokaler för kontor, industri och lager samt handel beläget runtom Storstockholm, Mälardalen, sydvästra Sverige och Norrland. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
 • UPM-Kymmene Oyj (UPM). UPM-Kymmene är verksamma inom skogsindustrin. Bolaget arbetar idag med utveckling av förnybar träbiomassa och biobränsle. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis biokemikalier, tryckmaterial, papper, samt timmer. Bolaget har verksamhet på global nivå, med störst närvaro runtom den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
 • AT&T Inc (T). AT & T är ett amerikanskt telekombolag. Bolaget tillhandahåller diverse produkter och tjänster som berör trådlös datakommunikation, molnbaserade lösningar, IP-baserad och satellit-tv, säkerhetstjänster, utrustning samt övriga nätverkstjänster. Verksamheten styrs via etablerade dotterbolag på global nivå. Bolaget har sitt huvudkontor i Dallas, USA.
 • Air Products and Chemicals Inc (APD). Air Products & Chemicals är ett kemibolag. Bolaget utvecklar och producerar industriella gaser och diverse kemikalier som används inom industri-, livsmedels-, samt transportbranschen. Exempel inkluderar produktion av nitrogen, oxygen, helium och specialiserade gaser. Verksamhet innehas på global nivå, och utöver erbjuds även utrustning och tillhörande tjänster. Bolaget grundades 1940 och har huvudkontor i Allentown, Pennsylvania.
73 de Northernlightsinvestment

lördag 14 november 2020

FIRE Year One avsätts i fonder

Inleder nu inom kort avsättningen av mitt  FIRE Year One kapital in i en samling utvalda fonder. 5 st till antalet. För att öka underhållningsvärdet, i en annars enormt trist och tråkig operation, så väljer jag bara fonder vars 10 största innehav INTE ingår som individuella innehav i min övriga portfölj.

Det är naturligtvis något av en chansning att spela poker med FIRE Year One kontanterna. Vilka i teorin ska användas till att betala räkningar och livets övriga nödtorft medans kontantutdelningarna ackumuleras inför FIRE Year Two. Repetera och återgå till ground zero.

Men jag ledsnade helt enkelt på att ha medlen liggande och skräpa med låg avkastning. Detta med kraftig bias präglade urval av fonder kan naturligtvis baissa -50% på 3 år. Eller tvärtom haussa +50%. Men så är det ju alltid. Tror inte om mig själv att jag kan genomföra en due diligence för att säkerställa åt vilket håll pendeln ska slå. 

Det enda jag med relativt stor säkerhet kan förutsäga vid en genomlysning av alla mina innehav är att några troligtvis kommer att hamna på -50% och några på +50% om 3 år. Då menar jag alltså alla mina individuella innehav som kan beskådas till vänster här på sidan.

Överdiversifiering är den pilkastande Apans bästa vän. Se bara till att hålla reda på sektorviktningen. Sektorrotationer kommer alltid att uppstå.

För mitt FIRE Year One kapital väljer jag nu framförallt fonder inom området Growth. 

Growth, på svenska Tillväxt, är ett sexigt ord. Vem vill inte ha sig lite tillväxt till livs. Tillväxten står i genomskinlig negligé och plutande förstorade läppar i sovrumsdörren och drar med fingrarna genom håret. "Hey there gorgeous, I`m Growth". Där har den gamla bullmorsan Dividend inte mycket att komma med. Men hon är någonting att hålla fast vid när det blåser snålt. 

Tossigt vore det väl att välja motsatsen till tillväxt; Nerväxt, minskning, stagnation. Tillväxt är en ständig ökning. Ökande konsumtion, ökande resursutnyttjande, ökande effektivitet. Av detta kan intet negativt uppstå. Det vet vi naturligtvis att så inte är fallet. Men kan vi stå emot marknadskrafterna.

Men långt ifrån all growth är naturligtvis inte av ondo. Positiv tillväxt sker bland annat i energi- och livsmedelssektorerna via intrasektorrotation från fossila källor till förnyelsebart samt via mer växtbaserade livsmedel istället för köttbranschen. 

Insekter kommer jag däremot aldrig att inmundiga. Oavsett av hur mycket reklampengar de pumpar in vid lanseringen av McGrasshopper.

I nedanstående beskrivna fonder avser jag avsätta  mitt FIRE Year One kapital. Det blir en del dubbleringar, men så är det nästan alltid. Om detta har jag skrivit i ett inlägg med titeln Mimicry. 

Slutligen önskar jag tillägga att min kännedom om flertalet av nedanstående största innehav är mer än bristfällig. Har aldrig ens hört företagsnamnen. Fröken Growth har nämligen aldrig varit mitt förstaval 👀

Men det är ju fonder. Hur fel kan det egentligen bli.

Synpunkter någon som föredrar Growth ??

MS INVF US Growth A

Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.

MS INVF Global Advantage A

Största innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK

Största innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.

Swebank Robur Ny Teknik A

Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox,  CD Project, Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.

Enter Småbolagsfond A

Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter.

73 de Northernlightsinvestmentmåndag 9 november 2020

Året som gick...

 ...för att aldrig vända åter.

Längst ner på sidan återpublicerar jag mitt allra första inlägg från lördag 9 november 2019. Det är dags för en kort rekapitulation.

Det har nu passerat ett år sedan jag för första gången i mitt liv började blogga. För 20 år sedan hade det nog inte varit min första gissning att det skulle beröra ämnet finansiella investeringar. Snarare något inom ämnesområdena Mat & Dryck, fysisk träning eller kanske akvarellmålning. Lars Lerin är en husgud för mig. 

Å andra sidan berör jag endast ibland just privatekonomi och investeringar här på bloggen.

Antalet läsare är få. Snittet ligger på 75st per dygn. Som mest 294st läsare under ett dygn, ett simpelt inlägg om mina inköp under vecka 13 2020. Totalt 87st inlägg har det hunnit bli. Den mesta trafiken till min sida kommer från Sparo, Myntaren, Investeringsundersköterskan, The Dividend Story och Z2036. Tack till Er.

Men just den där biten är faktiskt totalt oviktig för mig. Besöksstatistik. Jag skriver för min egen skull, ett slags memoarer, om det som faller mig in. Om sådant som jag är intresserad av. Tankar som kommer över en när man sitter i en vedeldad bastu och tittar ut över ett vredgat Hav. Eller i mörkret under Stjärnorna.

Oftast väldigt vardagliga saker som bidrar till ett frugalt leverne. Att bygga saker själv, att laga sin egen mat, att försöka hitta lyxen i det enkla. 

Kapitalvaror är inte min stora grej i livet. Undantaget naturligtvis en Harley Davidson Fatboy. Den köper jag troligtvis dagen efter beskedet om min egen nära förestående död. Saktmod och ett alltför utdraget reflekterande är tyvärr ett dominerande personlighetsdrag. Men jag försöker jobba bort det.

Ett sätt att jobba bort denna beslutsvånda är faktiskt genom denna blogg och den dokumentation av inköp och numeriska värden som detta bidrar till. Att tvinga mig själv att göra det som jag säger att jag ska göra. Investera kontinuerligt varje vecka. Accelerera investeringarna vid de tillfälliga sättningar som ALLTID uppstår. Gå min egen väg. Praktisera ett långsiktigt förhållningssätt.

Trots detta är jag fortfarande ca 53% likvid. För ett år sedan låg jag 80% likvid. Stora investeringar har genomförts under framförallt början av Coronaperioden.

Alla mina investeringar i enskilda innehav, fonder och ETFer sker numera i Kapitalförsäkring. Faktum är att jag nyligt öppnat en ny KF där mitt FIRE Year One kapital nu kommer att placeras. Ett stort framsteg från det nollräntekonto där de tidigare låg i dvala under ständig attack från inflationen.  

Ser överhuvudtaget ingen anledning till att ha något ISK. Jag tycker om att betala min schablonskatt successivt istället för en pulshöjande vidrig restskatt.

Då för ett år sedan var planen att återtåget till finansmarknaderna skulle ta totalt 3 år. Efter det fullinvesterad och med en portfölj som via kontantutdelning täcker mer än alla mina utgifter för det dagliga levernet och en del excess därutöver. I dagsläget ser det ut att gå något snabbare än beräknat. Snarare rör det sig om maximalt 1,5 år till exit.

Lev väl ! Jämför dig inte med andra ! Laga din egen mat ! Investera mellanskillnaden i Swedbank Robur Ny Teknik* !

73 de Northernlightsinvestment 

*För att bara nämna ett bra alternativ i den stora mängden av tänkbara investeringar.

lördag 9 november 2019

ONLINE

Den som väntar på IP-Only väntar aldrig för länge.

Det konstaterar jag i bjärt kontrast till all negativ kritik som redogjorts för medialt under de senaste åren. För plötsligt händer det och min tanke då för 4 år sedan, när kontrakt undertecknades, att "det kommer ändå aldrig att realiseras" kom på skam. Det är inte helt enkelt att gräva så många mil och åter mil genom norrländska stenåkrar och skogsmark. Måhända enklare genom Skånes mjuka mylla.

Så nu kom slutligen dagen då även en utsocknes ofrälse i ensligt belägen stuga tar klivet upp på den digitala Motorvägen och är numera ONLINE i vintermörkret via fiberoptisk kabel.

Som en liten bisyssla har jag under en tid nu investerat, i både ISK och KF, på aktie- och fondmarknaden. Successivt har fokus förskjutits mot framförallt varierande utdelande innehav på Kapitalförsäkring. Har därigenom skapat en egen avkastande Globalfond med en i dagsläget genomsnittlig direktavkastning om 4,96%.

De närmaste 3 åren är nu planen att investera hårt och återinvestera ännu hårdare, varvid Globalfonden vid utgången av 2022 via direktavkastning täcker betydligt mer än min personliga tomgångsekonomi.

Avser att skriva några rader ibland för att behålla disciplinen och stanna på vägen.

73 de Northernlightsinvestment

50 st innehav i portföljen upp över 10% idag !!

Det kan man rätteligen benämna ett lättnadsrally. Tack så hemskt mycket Pfizer.

Över 10% idag alltså. Heltossigt.

Snart vänder det neråt igen..... 👀

73 de Northernlightsinvestment

lördag 7 november 2020

Last BBQ

Mörkret är över oss här i Ultima Thule. Solen sjunker under horisonten kring 14.30 !! Jag väljer som vanligt att leva i förnekelse, förstår inte varför det är mitt ständigt återkommande default. 

Så efter en dag av vedklyvning (traditionsenligt varje lördag nuförtiden inför Vinterns ankomst), uppregling av ny innervägg i vedbodan och lite fyrhjulingskörning längs leriga skogsvägar blev det till att tända grillen.

Jag är alltså en extrem grillfantast. Vi snackar typ 50 ggr per år med umamifylld cancerskorpa på tallriken. Lite som Fredde i Solsidan, men i total avsaknad av prylbögeriet. Min tidiga kockbakgrund och långvariga tillhörighet i Munskänkarna gör att jag har ett större fokus på kompositionen av själva Måltiden.

Någon gång har jag överraskat gästerna med att grilla Oxfilén (alternativt Entrecoten) på självaste Nyårsafton. Bara skotta upp ett hål i den meterhöga snön och tända på. Grillen alltså.

Ikväll blev det dock opretentiöst med utskuren kotlettrad och chorizo. Potatisgratäng till det, och naturligtvis ett glas Shiraz. Min röda favoritdruva. Dito vita är naturligtvis Gewurztraminer. Definitivt då med ursprung Alsace. Återstår ännu på min lista att cykla längs Route du Vins Alsace. 

Bra att det fortfarande finns några småsaker att bocka av på listan.

Det Magiska ikväll var snarare omgivningen i grillsituationen. Nästan becksvart mörker. Havets vågor som sköljde in mot Piren i taktfast tempo. Horisonten som gick från rosa till orange till turkost till ljusblått till marinblått till en kompakt svärta svävande rakt ovanför mig där tusentals avlägsna Solar blinkade sitt redan mångtusenårigt gamla sken till mig. 

Ett ljus som föddes och inledde sin långa resa långt före Pyramiderna byggdes.

Karlavagnen hänger på sin vanliga plats ovanför den lilla Stugan, Alltid där. Min trygghet i livet när jag går ut på tomten och deponerar restprodukter*. Nu är det bara det grönskimrande böljande Northern Lights som fattas för att paletten ska vara komplett. Long time no see.

Jag själv på bastualtanen (väl påpälsad vid dessa +3 grader i kamouflagejacka och vintermössa) med en grillöl (Norrlands Djup) i den handskförsedda handen. Som så ofta Dire Straits och Totta Näslund på stereon. Jag citerar:

 • "There´s so many different Worlds, so many different Suns. We have just one World, but we live in different ones".
 • "Livet kan man inte ha på Banken"
 • "If the River was Whisky, I was a diving Duck"
Hoppas Ni känner igen någon av dessa slagdängor. Musik på riktigt. Inget massproducerat krafs.

* En av de viktigaste anledningarna till att överhuvudtaget äga en avskild liten stuga vid Havet är just att kunna gå ut och slå en drill var som helst på tomten utan grannsamverkan.

73 de Northernlightsinvestment

  

  

söndag 1 november 2020

Numeriska värden Oktober 2020

Vi går nu in i en ny månad med ett flertal kommande och pågående händelser med stor inverkan på investerarklimatet både kort- och långsiktigt. Således är det mesta exakt som det brukar vara. Fyllt av stokastiska skeenden utom vår kontroll. Det lär bli volatilt ett tag framöver. 

Så vi genomför vår due diligence och övertygar därmed oss själva om att besluten är faktabaserade och i avsaknad av bias. Kontrollen blinkar blå, en signal för det säkra. In flyger de svarta Svanarna och kullkastar, åtminstone i det korta perspektivet, alla våra koherenta numeriska värden.

I detta scenario är jag själv blott en pilkastande Apa.

Redovisar nedan några numeriska värden för den gångna månaden Oktober år 2020:

Utdelningsökning +191%
I Oktober erhöll jag 191% mer i kontantutdelning jämfört med motsvarande månad år 2019. Utdelningarna trillade in på mitt konto från 53 stycken olika värdepapper.

Ett oerhört bra utfall.

Utdelningsökning YTD +131%
Målsättningen för helåret 2020 är att dubblera (+100%) summan kontantutdelningar som trillar in på kontot jämfört med år 2019.

Målet kommer att uppnås.

Hälsa och Livsstil
 • Har genomfört 6 st 24h fastedagar under Oktober. 
 • Försöker äta 1/3 av måltiderna i vegetariskt format. 
 • Lagar alltid all mat från scratch och använder mig av säsongens råvaror. 
 • Cyklar eller går till och från min arbetsplats nere på Cirkusen. 
 • Besöker mitt lokala gym 2-3 gånger i veckan.

Rom byggdes inte på en dag.

Sparkvot 83%
Ingen av de kommande befarat stora utgifterna trillade in denna månad heller. Sparkvoten inbegriper endast intäkt i form av lön från Cirkusen, dvs inte erhållna utdelningar. Möjligtvis ska kontantutdelningar räknas till intäktssidan.

Grad av likviditet 54,7%
Tyvärr en ökning från föregående månad. Investerade medel har minskat i värde något pga finansmarknadernas fluktuationer. Buffert har därtill ökat då jag förde över hela likviden från Year One till ett räntebärande konto på Avanza.

Direktavkastning Northernlights Globalfond 4,53%
En ögonblicksbild för genomsnittlig DA för samtliga ingående värdepapper i min personliga pensionsfond. Samtliga innehav kan beskådas i vänster spalt på denna sida.
Målsättningen är att ligga på en genomsnittlig DirektAvkastning nära 5%. 

Year One pre-FIRE kvot 178%
Ett nytt mätetal som jag inför på grund av att RE i FIRE rimligtvis nu närmar sig alltmer. Min avsikt är att År 1 ska bekostas av redan tidigare fonderade medel så att jag därmed kan lägga kontantutdelningen på hög inför År 2 osv osv.

För närvarande har jag alltså 178% av mina tomgångsomkostnader (fasta räkningar, mat, avgifter, transport etc) för det första FIRE-året samlade på ett räntebärande konto (0,6 %) på Avanza.

Överväger starkt att investera hela likviden i fonder. Naturligtvis korkat ifall Year One inträffar i brådrasket, men mitt resonemang är att det nog löser sig ändå. Det är trots allt en betydande summa att ha liggande oinvesterad. 

Om mina dagar som Cirkusdirektör är räknade så finns alltid arbetslöshetsförsäkringen att luta sig emot under den första tiden av omställning.


73 de Northernlightsinvestment